فرقه ها در میان ما

مارگارت تالر سینگر

ترجمه ابراهیم خدابنده

(انجمن نجات، ماه می 2006 )

 

کتاب فرقه ها در میان ما نوشته خانم  مارگارت تالر سینگر به تازگی توسط آقای ابراهیم خدابنده ترجمه گردیده است.

 

 

خلاصه ای از کتاب "فرقه ها در میان ما"
 

 

متن کامل ترجمه کتاب:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

....

Home