فرقه چیست و کدام است؟

کانون آوا/ 01.09.2005

اطلاعیه کانون آوا پیرامون بحث پژوهشی "فرقه چیست و کدام است؟"

کانون آوا در راستای اهداف فرهنگی خود، تاکنون مسائل حقوق بشری و نفی خشونت و تروریسم را دنبال کرده است.

این کانون اعتقاد دارد در عصر کنونی، خشونت و تروریسم زاییده دیدگاه های فرقه گرایانه می باشد و اساساً فرقه های ایدئولوژیک و مذهبی، چه در موضع حاکمیت، و چه در موضع اپوزیسیون در تولید و تقویت " مرگ و خشونت " از یک طرف، و تضعیف " زندگی و صلح " نقش محوری دارند.

اکنون کانون آوا در نظر دارد یک بحث پژوهشی پیرامون فرقه های ایدئولوژیک حول موضوعات زیر را آغاز کند.

ــ ویژگی های فرقه مذهبی و تاثیرات آن در جوامع بشری چیست؟

ــ جذب نیرو در فرقه ها چگونه است؟

ــ مهار فرد در فرقه چگونه صورت می گیرد؟

ــ نقش رهبری در فرقه ها چیست؟

ــ دلایل وابستگی فرقه ها به جریان های خارجی چیست؟

ما از علاقمندان به این بحث پژوهشی دعوت می کنیم که نقطه نظر های خود را پیرامون موضوعات بالا یا هر گونه مطلب دیگری در این زمینه در اختیار کانون آوا قرار دهند.