حکم جلب بین المللی برای اعضای مجاهدین

روزنامه لوتام، سوييس، بيست و سوم ژوئن

روزنامه سویيسي "لوتام" در گزارشي فاش ساخت که ممانعت از ورود شش تن از اعضای مجاهدین که با پوشش سازمانهای غیردولتی به کمیسیونهای سازمان ملل تردد میکردند، بر اساس یک حکم جلب بین المللی است که از سوی اینترپل برای آنان صادر و توزیع شده است.

این روزنامه در این مورد نوشته است: قضيهْ شش مخالف رژيم تهران است كه از مدتها پيش آشناي كاخ ملل در ژنو هستند و رويهْ آنها اين بوده است كه از كشورهاي محل اقامت خود (فرانسه و نروژ) به آنجا بروند تا در جريان نشست كميسيون حقوق بشر ملل متحد لابي كنند. يكسال پيش به این دلیل كه موضوع احكام دستگيري بين المللي صادره توسط مقامات ايراني قرار گرفته اند، از ورود به اين سازمان ممنوع شوند. در ماه مارس 2003، رئيس ليبيائي كميسيون حقوق بشر در آن زمان، در پاسخ به يك نامهْ مقامات ايراني اظهار ميدارد كه براي اينكه كسي از ورود به سازمان ملل ممنوع شود، بايستي دليل قانع كننده اي وجود داشته باشد مانند يك حكم دستگيري بين المللي. در جريان نشست بعدي، در سال 2004، احكام دستگيري مورد بحث حاضر و آماده و طبق مقررات توسط انترپل توزيع شده بودند. به اين ترتيب، دربهاي سازمان ملل بطور اتوماتيك به روي اين تروريستهاي خطرناك كه معذالك از سوي پليس اروپا، در ترددشان آزاد گذاشته شده اند، بسته شد.